Social Entrepreneurship Initiative


Het Social Entrepreneurship Initiative heeft als doel om onderwijs en onderzoek op het gebied van Social Entrepreneurship te faciliteren en te stimuleren. Door de kennis die er binnen de Universiteit aanwezig is en de expertise en kennis van externe partijen te bundelen worden de mogelijkheden binnen het onderwijs en onderzoek vergroot.


Multidisciplinaire benadering
Een multidisciplinaire benadering van vraagstukken is het uitgangspunt. Aan het Social Entrepreneurship Initiative zijn dan ook onderzoekers van verschillende faculteiten van de Universiteit Utrecht verbonden. Op het gebied van onderwijs is onze visie is dat aandacht voor sociaal ondernemerschap onderdeel uitmaakt van een groot aantal cursussen en dus niet alleen gevat wordt in een apart onderwijstraject.

Wat verstaan wij onder social entrepreneurship?
Wij hanteren daarom de volgende definitie: Social entrepreneurship behelst het herkennen van een maatschappelijk probleem, waarop kansen voor het creëren van goederen en diensten worden ontdekt, geëvalueerd en geëxploiteerd, met het primaire doel om op innovatieve wijze een maatschappelijke verandering teweeg te brengen.

Maatschappelijke doelen domineren over financiële doelen
Kort gezegd: sociaal ondernemerschap gaat over individuen die kansen voor sociale vernieuwing zien en realiseren met een filosofie die recht doet aan alle betrokkenen Hiermee wordt benadrukt dat maatschappelijke doelen domineren over financiële doelen. Sociaal ondernemerschap is dus méér dan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Tegelijkertijd benadrukken we dat het maken van winst volkomen geaccepteerd is. Wel zal in het algemeen de filosofie zodanig zijn dat winsten aangewend worden om de beoogde maatschappelijke veranderingen verder te stimuleren. Ook biedt de definitie ruimte voor ondernemend gedrag zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met het leiden van een bedrijf.
Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.