Monumenten


Op de website monumenten.nl vindt u informatie over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, nieuws en verhalen uit de praktijk.

Monumenten.nl is een initiatief van Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk.


Rijksmonument
Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Ze zijn te vinden in het monumentenregister. Iets meer dan de helft is een woonhuis.

Gemeentelijk monument
Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is. De gemeente legt haar monumentenbeleid vast in de gemeentelijke monumentenverordening.

Beschermd stads- of dorpsgezicht
Een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter kan aangemerkt worden als een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ruim 400 gebieden in Nederland hebben deze beschermde status en vallen daarmee onder de Monumentenwet 1988. Panden die binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument.

Provinciaal monument
Noord-Holland en Drenthe zijn de enige provincies die provinciale monumenten hebben aangewezen. Niet alleen panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeente-overschrijdende objecten kunnen deel uitmaken van een provinciale monumentenlijst. De lijst wordt samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie. Als een pand op de lijst staat, betekent het dat het pand bescherming geniet vanuit de provincie. Bovendien dient de lijst als basis voor eventuele subsidietoezeggingen.

Mobiel erfgoed
Mobiel erfgoed kan ook omschreven worden als erfgoed dat beweegt. In het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) zijn deze historische vervoermiddelen geregistreerd en geÔnventariseerd. Dit register vormt een soort monumentenlijst voor historische vervoermiddelen, verdeeld over de sectoren water, rail, weg en lucht. In Nederland beschikken we over ongeveer 1 miljoen historische vervoermiddelen (bron: Erfgoedmonitor).Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.