Werkzaamheden gemeente Nieuwegein


Beleidsadviseur Toerisme & Recreatie
Als Beleidsadviseur Toerisme & Recreatie werd het initiatief genomen om de verschillende Nieuwegeinse mogelijkheden, om "uit te gaan", te ontsluiten en hierop de aandacht te vestigen. Dit uit oogpunt van maatschappelijk en economisch belang. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat de identiteitskenmerken van Nieuwegein (historie, water, groen en binnenstad/centraal ) de logische basis vormen voor een verdere ontwikkeling en uitwerking en dat, binnen het concept "Nieuwegein ... zó dichtbij", de eerste focus op de eigen inwoners ligt. Immers, nog lang niet is bij de inwoners bekend wat de eigen stad zoal te bieden heeft om fijn om uit gegaan en dit alles "zo dichtbij". Het stimuleren dus van "dagtoerisme voor de eigen inwoners". En enthousiaste inwoners worden dan vanzelf "ambassadeurs" wat zal leiden tot "toerisme van buitenaf". De rol van de gemeente ligt bij dit alles vooral in de sfeer van stimuleren, prikkelen, aanjagen, meedenken, ondersteunen bij praktische vragen, faciliteren, bijeenbrengen van partijen en zo ook sparringpartner zijn. In dit kader werden o.a. de volgende plannen ontwikkeld c.q. initiatieven genomen. Daarbij werd met verschillende organisaties en personen samengewerkt. * Platform Toerisme & Recreatie (toerisme & recreatie is immers een "gemeenschaps" verantwoordelijkheid en niet alleen een "gemeente"verantwoordelijkheid) * www.uitinnieuwegein.nl (met facebookpagina) * Toeristische Informatie Punten, * in het kader van de herontwikkeling van de forten en Park Oudegein, * (meer) tochten, routes en arrangementen, * Toeristische Overstap Plaats, * stadscamping en camperlocatie, * aanlegsteiger aan de Lek, * de ontwikkeling van een eigen Stadsbier "Zevenstar", * (meer) Bed & Breakfastlocaties, * in de sfeer van media (o.a. gedichtenbundel "Groeten uit Nieuwegein" van Ton de Gruijter, lokale informatieborden, magazine, regionale recreatiekrant, Havengids - i.v.m. bevorderen "watertoerisme" -, RTL4 TVclip "Hier Moet Je Zijn"). Ook werden initiatieven genomen in de sfeer van "Citymarketing" en "Stadspromotie". *) Na mijn pensionering ben ik verder gegaan met mijn Facebook en website "Verrassend Nieuwegein". Zie de links onderaan de pagina.

EvenementenCoordinator
Evenementen geven plezier en vermaak maar bieden ook een bijdrage om specifieke beleidsdoelstellingen te bereiken zoals bijvoorbeeld ten behoeve van een overall beleid City Marketing Nieuwegein. Als EvenementenCoördinator vervulde Denneman tot februari 2013 bij gemeentelijke evenementen de functie van Projectleider c.q. voorzitter van het dan geformeerde Projectteam en had daarnaast de regie over de gemeentelijke ondersteuning van lokale organisatoren van evenementen. Daarnaast was Denneman vanuit zijn functie voorzitter van het Programmateam Stadsplein. Binnen dit team fungeerden vertegenwoordigers van de gebruikers van het nieuwe Stadshuis en het nieuwe De Kom. Zij stemden met elkaar bestaande evenementen/activiteiten af, zochten aansluiting bij elkaars evenementen/activiteiten en organiseerden daar waar gewenst en mogelijk gezamenlijke evenementen/activiteiten. Een voorbeeld hiervan waren de "Openingsfeesten nieuwe Stadshuis" op 23/24 maart 2012 waarvoor een speciaal Projecteam was geformeerd en waarvan Denneman projectleider/voorzitter was.

Projectleider Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Als Projectleider Maatschappelijk Verantwoord ondernemen werd de basis gelegd voor een onderzoek naar het MVO-"proof"karakter van de gemeente als organisatie zelf. Daarnaast werden stappen gezet om alle MVO-achtige initiatieven van de gemeente onder één parapluie te brengen. Voorts stond Denneman als vertegenwoordiger namens de gemeente mede aan de basis van de oprichting van Samen voor Nieuwegein (Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) en de Stichting Fair Trade Nieuwegein.

Citymanager/Kwartiermaker
Op initiatief van de gemeente mede op basis van besluitvorming in de gemeenteraad werd met Citymanagement gestart. De eerste werkzaamheden lagen vooral in de sfeer van het "kwartiermaken" en werd er in dit verband een onderzoek en verkenning gedaan naar de wensen, ambities en (financiéle) mogelijkheden van alle betrokken partijen op het terrein van "Citymanagement". Op basis van deze verkenning is afgesproken dat in een latere fase samen met betrokken partijen opnieuw beoordeeld zal worden hoe met het fenomeen Citymanagement kan worden verder gegaan.

Projectleider Nieuwegein Beweegt
In de eerste fase van het project "Nieuwegein Beweegt" werd samen met betrokken partijen en besluitvorming binnen het college de basis voor het nieuwe beleid gelegd. Essentieel hierbij was het overnemen door het college van het aanbevolen standpunt dat sport & bewegen zich niet alleen afspeelt binnen de georganiseerde sport c.q. de sportverenigingen, maar dat er ook andere (markt)partijen zijn die dit aanbieden en hierbij een gelijkwaardige positie verdienen.


Meer informatie ...

Facebookpagina Verrassend Nieuwegein

Website Verrassend Nieuwegein

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.